gedragscodes

Algemene gedragscode clubs

Aansluiten bij de federatie impliceert het respecteren van een aantal gedragscodes om de clubleden op een ethisch en medisch verantwoorde manier te laten sporten bij hun sportclub.

Daarom moet er op een weldoordachte manier en in overleg met de federatie rekening gehouden worden met de volgende aandachtspunten:

 • de minimum- en maximumleeftijd van de leden moet aangepast zijn aan de sport en vice versa moet de sport steeds aangepast worden aan de leeftijd
 • de frequentie van trainingen of clubactiviteiten moet aangepast zijn aan leeftijd en doelstellingen van de club
 • de leden moeten medisch geschikt zijn om hun sport te beoefenen: de leden van competitieclubs en gevechtsportclubs dienen jaarlijks een medisch attest in te dienen bij de federatie (hiervoor zijn standaardformulieren ter beschikking), overige clubs volgen zelf de medische geschikheid van hun leden op
 • trainers of begeleiders binnen de sportclub zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheden tov de leden van hun club; trainers en bestuurders kunnen zich steeds bijscholen via de federatie, de Vlaamse Trainersschool,…

Zijn er onregelmatigheden of inbreuken tegen de gedragscodes, dient de club dit steeds te melden aan de federatie.

 

Gedragscode gericht op inclusie en diversiteit

De federatie neemt hierbij de volgende standpunten in en moedigt de clubs aan om acties op te zetten die:

 • pogen om alle vormen van discriminatie uit de sport te bannen
 • pogen om alle vormen van racisme uit de sport te bannen
 • financieel zwakkere personen de mogelijkheid bieden om aan te sluiten bij de sportclubs
 • personen met een cultureel-etnisch diverse achtergrond de mogelijkheid bieden om aan te sluiten bij de sportclubs
 • personen uit doelgroepen de mogelijkheid geven om aan te sluiten bij de sportclubs
 • bestaande drempels bij de sportclubs minimaliseren (mogelijke drempels: financieel, onbekend met het aanbod, mobiliteit, taal, verblijfstatuut)
 • elkaars diversiteit van jeugdleden, trainers, ouders, bestuursleden en anderen respecteren

 

Gedragscode gericht op het waarborgen van de fysieke en psychische integriteit van het individu

Clubs dienen een omgeving en sfeer te creëren waarin de sporter zich fysiek en psychisch integer voelt. De federatie levert eveneens de nodige inspanningen om te verzekeren dat alle randvoorwaarden aanwezig zijn voor een aangepaste sportbeoefening:

 • alle kinderen worden getraind en begeleid door competente mensen
 • trainingen zijn aangepast aan de leeftijd, de mogelijkheden en het individueel ritme van de jeugdleden
 • als er deelgenomen wordt aan een competitie, kunnen de kinderen zich meten met kinderen van hetzelfde niveau
 • alle kinderen kunnen in veilige omstandigheden aan sport doen
 • alle kinderen kunnen voldoende rusten
 • alle kinderen krijgen de kans om kampioen te worden, of het niet te worden
 • waardige behandeling van kinderen

 

Gedragscode rond het thema van het fair play beginsel

Alle leden moeten kunnen sporten in aangepaste oefenvormen met leden van hetzelfde ontwikkelingsniveau.

 • hiertoe dienen alle clubs consequent hun doelgroep van leden af te bakenen
 • clubs worden aangezet om hun sport regionaal te promoten door middel van deelname aan of organisatie van sportpromotionele acties

De federatie en aangesloten clubs dienen alle fair play beginselen hoog in het vaandel te dragen. Dit dient door te dringen tot alle niveaus van de club, maw zowel bij de sporters, bestuursleden, trainers of begeleiders, supporters,…

 • clubs streven ernaar de fair play-regels te hanteren en te waarborgen
 • er is een nultolerantie tegen elke vorm van agressie en racisme

Het accent binnen de werking ligt op het recreatieve, vormende en bredere karakter van de sport en we willen dit dan ook op een positieve manier in de kijker plaatsen: promotionele acties zetten er toe aan om hun leden in beweging te zetten onder de slogan: “onze sportclub zet je in beweging”.

 

Gedragscode rond seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport

Het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media biedt een beknopte literatuurlijst aan rond het thema seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De lijst geeft een overzicht van toegankelijke lectuur, die de lezer een inleiding geeft rond de thematiek vanuit verschillende invalshoeken, zowel algemeen als met een link naar de sportcontext. Een trainer, bestuurslid, begeleider, ouder of sporter kan zich op deze manier een beter (en genuanceerder) beeld vormen over dit thema.

Klik op deze link: Literatuurlijst seksueel grensoverschrijdend gedrag

 

Deontologische code ter bestrijding van mensenhandel

Wat betreft de mensenhandel worden de volgende principes gerespecteerd:

Gewettigd verblijf

Vooraleer de sportfederatie een lidkaart toekent aan een sportbeoefenaar met een arbeidsovereenkomst, dient de sportbeoefenaar / de club aan te tonen dat de sportbeoefenaar wettig verblijft op het Belgische grondgebied. Het gewettigd verblijf wordt bewezen door een geldig document uitgaande van de bevoegde overheid waaruit het gewettigd verblijf blijkt.

De aansluiting van sportbeoefenaars zonder arbeidsovereenkomst kan niet worden geweigerd omwille van een onwettig verblijfsstatuut.

 

Mensenhandel

“De sportfederatie en de bij haar aangesloten clubs en leden verbinden er zich toe de wetgeving op de bestrijding van de mensenhandel en van de mensensmokkel na te leven en te doen naleven.

Het betreft:

 • de Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie, B.S., 25 april 1995
 • alle later volgende wetgeving die deze materie regelt

Degene die rechtstreeks of via een tussenpersoon ertoe bijdraagt dat een vreemdeling België binnenkomt of er verblijft, en wanneer hij daarbij:

 • ten opzichte van de vreemdeling direct of indirect gebruik maakt van listige kunstgrepen, geweld, bedreigingen of enige andere vorm van dwang
 • of misbruik maakt van de bijzonder kwetsbare positie waarin de vreemdeling verkeert

wordt gestraft met een gevangenisstraf of een boete conform de Wet op de bestrijding van de mensenhandel.”

 

Tewerkstelling: sportbeoefenaars met een arbeidsovereenkomst

“De sportfederatie en de bij haar aangesloten clubs en leden verbinden er zich toe de wetgeving op de tewerkstelling van buitenlandse werknemers na te leven en te doen naleven (o.a. arbeidsvergunning, arbeidskaart).

Het betreft:

 • de Wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, B.S., 21 mei 1999
 • het Koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, B.S., 26 juni 1999
 • het Koninklijk Besluit van 3 december 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, B.S., 20 december 2001
 • en alle later volgende wetgeving die deze materie regelt

De sportfederatie en de bij haar aangesloten clubs verbinden er zich toe de wetgeving op de arbeidsbemiddeling na te leven en te doen naleven.

Het betreft:

 • het Decreet van 13 april 1999 met betrekking tot de private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest, B.S., 5 juni 1999
 • het Besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 2000 tot uitvoering van het decreet van 13 april 1999 met betrekking tot de private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest, B.S., 11 juli 2000
 • en alle later volgende wetgeving die deze materie regelt”

 

Sancties

Bij overtreding van de deontologische code wordt een tuchtstraf vanuit de federatie uitgesproken door de werkgroep ethisch en gezond sporten, samengesteld uit de sporttechnisch coördinator en sporttechnische medewerkers van de federatie, de voorzitter en twee artsen.

Deze sancties zijn afhankelijk van de zwaarte van de overtreding en gaan van de uitsluiting uit de vereniging tot het doorverwijzen naar de bevoegde instanties van de Vlaamse Overheid.

In geval van vaststelling van gebruik van doping bij sporters of begeleiders geldt het onderschreven tuchtreglement van het Vlaams Dopingtribunaal en wordt de disciplinaire straf door het Vlaams Dopingtribunaal vastgelegd.

Sportievak vzw zal op de concrete toepassing van de bestaande wetgeving i.v.m. mensenhandel toezien en alle maatregelen nemen om mensenhandel binnen de sportclubs tegen te gaan.