Home Sportclubs Clubinfo Corona

Mag ik als club een corona-safe-pas opvragen?

Sportclubs kunnen geen corona-safe-pas opvragen, noch eisen dat leden zich laten testen.
Festivals kunnen dat wel omdat dit in de wetgeving is opgenomen. In de sport is dit niet opgenomen en kan het momenteel, gezien de wet op de privacy, in geen enkel geval geëist worden, niet de vaccinatie, niet de testing, niet de corona-safe-pas.
Lees meer

Huidige regels voor de sport

Update 1/9/2021 - Hieronder geven we een kort overzicht van de voornaamste coronamaatregelen voor de sportsector vanaf 1 september op basis van de beslissingen door het Overleg Comité van 20 augustus 2021, het federaal ministerieel besluit van 25 augustus 2021 en de federale FAQ’s van 1 september 2021. We volgen de verdere federale communicatie en richtlijnen nauw op en sturen bij indien nodig.

Vanaf 1 september vervallen alle coronamaatregelen bij het sporten en bij de organisatie van sportactiviteiten volledig. Er blijven alleen nog enkele controlerende maatregelen voor publiek en voor beheerders van sportinfrastructuur over. We sommen ze hier voor je op.

Publiek

Er zijn geen beperkende maatregelen indien het publiek indoor onder de 200 personen en outdoor onder de 400 personen blijft (vanaf 1 oktober wordt dit indoor 500 en outdoor 750 personen).

Bij meer publiek heb je als organisator twee opties:

 • Je werkt zonder Covid Safe Ticket:
  • Beperkende maatregelen zoals social distance, mondmasker en handhygiëne blijven behouden
  • Het mondmasker mag tijdelijk afgezet worden als je op een vaste plaats zit of om te eten of te drinken.
  • Je moet goedkeuring vragen aan je lokaal bestuur: je vult een CERM-scan in en indien indoor ook een CIRM-scan
  • Het maximum toegelaten publiek is beperkt tot 3.000 personen indoor (of 100% van CIRM-capaciteit indien dit lager is dan 3.000) of 5.000 personen outdoor
  • Via een CIRM-scan kan je van deze maximum aantallen afwijken indien je je publiek in compartimenten tot max. 30% van de tribunecapaciteit kan laten plaatsnemen.
 • Je werkt met een Covid Safe Ticket (voor iedere bezoeker)
  • Voor deze ‘massa-evenementen’ heb je de toestemming van je lokale bestuur nodig
  • Je hoeft geen beperkende maatregelen op te leggen
  • Het publiek is beperkt tot maximum 75.000 personen
  • Kinderen tot 12 jaar moeten net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket niet getest worden.
  • Je bent als organisator NIET verplicht de testmogelijkheid aan de ingang van het evenement aan te bieden.

Mondmaskerplicht

Als algemene regel geldt nog dat iedereen vanaf 13 jaar in ondernemingen of verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten op druk bezochte plaatsen (waar de afstand van 1,5 meter niet kan gewaarborgd worden) een mondmasker moeten dragen. Maar hierop zijn tal van uitzonderingen voorzien waardoor er in de praktijk slechts in een aantal beperkte situaties een mondmaskerplicht geldt voor de sportsector.

Zo bepalen de federale FAQ dat het dragen van een mondmasker verplicht is op publieke of private druk bezochte plaatsen. De burgemeesters zijn echter verantwoordelijk voor het bepalen van deze private en publieke druk bezochte plaatsen in hun gemeente en die plaatsen moeten afgebakend worden met signalisatie die deze verplichting duidelijk maakt.
Dit heeft als gevolg dat mondmaskers niet langer verplicht zijn in indoor en outdoor sportinfrastructuren, tenzij dit expliciet wel zo bepaald is door het lokale bestuur en hierover signalisatie is aangebracht.

Enkel wanneer je als toeschouwer een sportwedstrijd -of evenement bijwoont waarbij de toegelaten drempel voor publiek wordt overschreden en waarbij men niet met het CST-werkt, ben je verplicht om een mondmasker te dragen. Zolang men zit op een permanente zitplaats of tijdens het eten of drinken kan dit tijdelijk worden afgezet. Deze mondmaskerplicht geldt ook voor de professionals en medewerkers bij een evenement. Zie hiervoor ook de richtlijnen in het Covid Event Risk Model.

Voor cafésporten blijft de mondmasker plicht tot nader order wel van toepassing op basis van de horecaprotocollen, indien de activiteit samen met horeca-activiteiten plaatsvindt in dezelfde ruimte.
Het dragen van een mondmasker door trainers is niet nodig.

Kinderen tot 13 jaar moeten sowieso geen mondmasker dragen.

Indoor infrastructuur

Je moet over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit beschikken. Bij de opmaak hiervan gebruik je het generieke implementatieplan ventilatie als leidraad.

Volgens het federale MB moet je in alle sportruimtes en in de kleedkamers verplicht CO²-meters plaatsen. Deze CO²-meters moet je op een voor de bezoeker zichtbare plaats ophangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie.

De CO² meter moet je instellen op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moet je bijkomende beheersmaatregelen nemen op basis van het hogervermelde actieplan.
Het federale MB verplicht uitbaters van fitnesscentra om een bijkomend alarmniveau in te stellen van 1200 ppm. Indien dit alarmniveau wordt overschreden, moet je je infrastructuur tijdelijk sluiten tot het CO² niveau onder de 900 ppm is gedaald. Bijkomende tips over ventilatie en correct gebruik van CO²-meters vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

In de federale FAQ’s is volgende passage opgenomen die uitzonderingen toestaan op het verplicht gebruik van de CO²-meter:

 • In de besloten gemeenschappelijke ruimten van de overige inrichtingen behorende tot de sportieve sector, alsook in de besloten ruimten van de inrichtingen behorende tot de evenementensector, wordt het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO²) vanaf 1 september eveneens verplicht en dient deze op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd. Er geldt een transitieperiode voor het toezicht op het gebruik van deze meter tot 01/11/2021. De luchtkwaliteitsmeter moet aanwezig zijn wanneer de activiteit plaatsvindt. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO². Boven 900 ppm dient de uitbater te beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren.
 • Een uitzondering wordt gemaakt voor sportinrichtingen met een oppervlakte van minstens 400m², een hoogte van minstens 7 meter en met mechanische ventilatie of buitendeuren en -ramen die kunnen worden geopend. In deze ruimtes is de CO²-meter niet verplicht, maar wel aanbevolen. In elk geval zorgen deze inrichtingen dat hun ventilatie voldoet aan de aanbevelingen voor de praktische implementatie en bewaking van ventilatie en binnenluchtkwaliteit in het kader van COVID-19.
 • Onder gemeenschappelijke ruimte wordt verstaan plaatsen waar meerdere personen zonder maskers bijeenkomen voor een periode van meer dan 15 minuten:
  • in de context van sportfaciliteiten verwijst dit naar de plaatsen waar de sportactiviteiten plaatsvinden en naar de kleedkamers, en niet naar de gangen;
  • in de context van gezondheidscentra gaat het om de verzamelplaatsen (activiteiten, catering, wachten, rusten) en niet om de gangen of kamers;
  • in de context van evenementeninfrastructuur gaat het om de plaatsen waar de activiteit of activiteiten plaatsvinden, alsook om de catering- en wachtruimten.
 • Als er dus een communicatie is dat kleedkamers niet langer gebruikt mogen worden dan 15min dan vervalt de verplichting voor de installatie van een CO²-meter in de kleedkamers.

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.
In het basisprotocol Sport en Corona vind je extra duiding bij deze maatregelen. Het basisprotocol is het enige protocol dat nog behouden blijft. De overige context-specifieke protocollen die we hanteerden, vervallen.

Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je ook info over de andere federale maatregelen.

Om uw surfervaring te verbeteren maakt Sportievak gebruik van cookies. Meer informatie   OK