Home Sportclubs SportieGO! Aansluitingsvoorwaarden

Aansluitingsvoorwaarden en clubreglement SportieGO!

Lid worden van SportieGO! impliceert dat je akkoord gaat met deze aansluitingsvoorwaarden en het clubreglement zoals hieronder beschreven.

Administratieve voorwaarden

Lid worden van SportieGO! doe je door het invullen van het aansluitingsformulier op de website van Sportievak vzw.

De gevraagde gegevens zijn noodzakelijk voor de verwerking van je lidmaatschap, zoals omschreven in onze privacyverklaring. Indien er in de loop van het lidmaatschap gegevens wijzigen moet terwille van de sportverzekering dit gemeld worden aan ons kantoor.

Medisch attest: een medische keuring is niet verplicht, maar wordt ten zeerste aangeraden door de federatie.

Financiële voorwaarden

Betaling lidgeld

Na ontvangst van je aansluitingsformulier, ontvang je per mail een bevestiging en informatie voor de betaling van het lidgeld.

De betaling van het lidgeld dient binnen de 15 dagen na bevestiging te gebeuren. Bij laattijdige aansluiting dient het lidgeld betaald te zijn voor er kan deelgenomen worden aan de sportlessen.

Bij niet betaling wordt de deelname aan de sportlessen ontzegd.

Beëindiging van het lidmaatschap

Door de deelnemer

Bij vroegtijdige beëindiging van het lidmaatschap door de (vertegenwoordiger van de) deelnemer wordt, ongeacht de reden van de beëindiging, een administratiekost van 15 Euro aangerekend. Vroegtijdig betekent binnen de eerste drie opeenvolgende lessen van de lessenreeks of vóór aanvang van de lessenreeks. Na deze periode is er geen terugbetaling van (een deel van) het lidgeld meer mogelijk.

Door Sportievak vzw

Sportievak vzw behoudt zicht het recht voor de aansluiting geheel of gedeeltelijk en zonder enige schadeloosstelling op te zeggen bij gebrek aan een voldoende aantal deelnemers. Sportievak zal de deelnemer hiervan tijdig verwittigen en indien mogelijk een alternatief voorstellen. Indien dit niet mogelijk is of de deelnemer wenst er geen gebruik van te maken, dan wordt reeds betaalde lidgeld integraal teruggestort.

Sportievak vzw behoudt zich het recht voor om deelnemers die de groepsgeest verstoren, de geldende gedragscodes niet naleven of zich schuldig maken aan verboden praktijken uit te sluiten en te schrappen van verdere aansluiting. Hiervoor verwijzen we naar het tuchtreglement.

Sportievak vzw heeft het recht tot annulatie zonder schadeloosstelling wanneer een lessenreeks door uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan of moet worden afgebroken. Hierbij wordt onder meer gedacht aan natuurrampen, oorlogen, epidemieën, stakingen, gevallen van overmacht of gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van de organisatoren vallen zoals contractbreuk vanwege partners, accommodatie-uitbaters,…

Sportverzekering

Na vereffening van het lidgeld ben je als lid verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid via onze sportverzekeringspolis bij Arena NV.

Bij een sportongeval opgelopen tijdens de clubactiviteiten moet je een ongevalsaangifte bezorgen aan Sportievak vzw: een formulier en meer informatie vind je hier.

Charter en clubreglement

In onze club...

algemeen

 • staat het sporten centraal en beleven we plezier aan sport
 • sporten we met een gezonde geest in een gezond lichaam
 • creëren we een veilige en gezonde omgeving voor onze leden
 • kiezen we een geschikte accommodatie en goed sportmateriaal
 • kunnen onze sporters voldoende recupereren voor de volgende training
 • worden beslissingen genomen ifv onze doelstellingen en onze leden
 • krijgen de leden inspraak in ons beleid

aangepast niveau

 • heeft iedereen de kans om kampioen te worden of het niet te worden
 • kunnen kinderen sporten onder leeftijdsgenoten en zich meten met sporters van hetzelfde niveau
 • zijn trainingen aangepast aan leeftijd, de mogelijkheden en het individueel ritme van de leden

begeleiding

 • streven we naar een gepaste begeleiding van onze leden
 • wordt iedereen begeleid door competente trainers

medisch

 • willen we onze leden overtuigen van gezond sporten
 • zijn we er ons van bewust dat een regelmatige medische check-up nuttig kan zijn
 • proberen we sportletsels te vermijden, maar verzorgen we ook onze sporters na een accidentje
 • houden we rekening met de eisen en de risico’s van de sport

ethisch

 • worden alle leden waardig behandeld en respecteren we elkaars integriteit
 • kennen en volgen onze leden en begeleiders onze gedragscodes
 • worden alle vormen van geweld geweerd
 • tolereren we geen drugs noch doping
 • kunnen onze leden terecht bij een vertrouwenspersoon
 • zijn we integer en waakzaam voor (seksueel) grensoverschrijdend gedrag

laagdrempelig

 • proberen we mogelijke drempels weg te werken (financieel, onbekend met het aanbod, bereikbaarheid, taal, cultuur, verblijfsstatuut)
 • bannen we alle vormen van discriminatie en racisme
 • respecteren we elkaars diversiteit