Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Sportievak VZW

Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tussen Sportievak vzw en de klant, voor het leveren van diensten in het kader van sportactiviteiten. Deze voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant erkent bij het afsluiten van een overeenkomst uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal zonder voorbehoud goed te keuren.

Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op:

Offertes en overeenkomsten

Een offerte is vrijblijvend en is 20 dagen geldig, tenzij expliciet anders opgegeven. Een offerte wordt pas bindend wanneer ze door Sportievak vzw omgezet wordt in een schriftelijke overeenkomst.

Bij verbreking van de overeenkomst vanwege de klant wordt een administratieve kost ten belope van 10% van het totaalbedrag van de overeenkomst (met een minimum van € 20), in rekening gebracht indien de annulatie ten laatste 2 werkdagen voor de voorziene uitvoeringsdatum schriftelijk aan Sportievak vzw werd gemeld. Indien aan deze voorwaarde niet is voldaan of er werd geen annulatie gemeld, is het volledige bedrag van de overeenkomst verschuldigd.

Prijzen worden steeds opgegeven in Euro. Sportievak is een niet BTW-plichtige vzw.

Betalingen

De afrekening voor geleverde diensten dient betaald te zijn binnen de termijn opgenomen in de overeenkomst. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal Sportievak vzw de klant in gebreke stellen om het verschuldigde bedrag te voldoen binnen een passende termijn. Betaalt de klant niet binnen die termijn, dan wordt het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige verdere ingebrekestelling nodig is, verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10%. Deze vergoeding wordt jaarlijks verhoogd met 10%.

Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft Sportievak vzw het recht, na ingebrekestelling, de overeenkomst en eventuele toekomstige verbintenissen te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

Wanneer één van de partijen haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 8 werkdagen.

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

Levering en klachten

De klant dient te zorgen dat de benodigde materialen door Sportievak vzw op een normale manier kunnen geleverd en geïnstalleerd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en zo onder meer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de klant ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen en bewaringskosten in hoofde van Sportievak vzw, te vergoeden.
Klachten omtrent de gepresteerde diensten moeten binnen de 8 werkdagen na uitvoering van de overeenkomst schriftelijk aan Sportievak vzw worden gemeld.

Schade en ongevallen

Indien het materiaal, uitrusting, terreinen, gebouwen van Sportievak vzw of een onderaannemer, al dan niet opzettelijk, beschadigd worden, zal steeds een schadevergoeding geëist worden. Deze schadevergoeding is minstens gelijk aan de kostprijs van de herstelling en/of de aankoopprijs van het beschadigde goed. Indien de dader van de beschadiging niet vastgesteld kan worden, zal de klant aansprakelijk gesteld worden en instaan voor de bovenvermelde schadevergoeding.

Aansprakelijkheid

Sportievak vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de laattijdige of niet uitvoering van een overeenkomst veroorzaakt door redenen waarover zij geen rechtstreekse controle heeft. Onder dergelijke overmacht wordt verstaan alle omstandigheden die Sportievak vzw verhinderen haar verplichtingen na te komen, waaronder brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, zware verkeershinder, blokkades, rellen, oorlog, terroristische aanslagen, maatregelen van overheidswege, transportbelemmeringen, faillissement van de opdrachtgever, nalatigheid van leveranciers, epidemieën, overstromingen, stormen, etc. Deze opsomming is niet limitatief.

Sportievak vzw is niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde diensten, behalve in geval van zware fout of opzet. De aansprakelijkheid van Sportievak vzw is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde diensten.

Sportievak vzw is, behoudens grove nalatigheid, niet verantwoordelijk voor lichamelijke ongevallen. Hiervoor kan een verzekering afgesloten worden via Sportievak vzw.

Diefstal, verlies van en schade aan kledij en materiaal van de klant kunnen niet verhaald worden op Sportievak vzw.

Om uw surfervaring te verbeteren maakt Sportievak gebruik van cookies. Meer informatie   OK