Home Contact Organisatie Missie en visie

Missie Sportievak vzw

Sportievak vzw wil als erkende multisportfederatie garant staan voor kwalitatieve georganiseerde recreatieve sportbeoefening voor iedereen, wekelijks of éénmalig, volgens aanbod of op vraag.

 • Voor iedereen: van jong tot oud, wie wil sporten en bewegen moet terecht kunnen bij Sportievak vzw.
 • Wekelijks of éénmalig:
  • Georganiseerd sporten kan wekelijks in de aangesloten clubs.
  • Eénmalige kennismaking met bepaalde sporten kan op allerhande initiaties, sportdagen, sportkampen, sportieve vakanties en dagactiviteiten. Door middel van o.a. SPORTIEve VAKanties tracht onze federatie het “sportvuur” bij iedereen aan te wakkeren, dit vanuit gezondheidsbevorderend aspect, met als doelstelling te streven naar wekelijkse sportbeoefening in clubverband. Het motto hierbij is “Hoe meer mensen kennis maken met sport, hoe meer kans op slagen!” Uiteindelijke doelstelling van het éénmalig aanbod is de aanzet geven tot wekelijkse sportbeoefening in clubverband.
  • Volgens aanbod of op vraag: jaarlijks wordt een volledig aanbod uitgewerkt. Er is een permanent aanbod in de aangesloten sportclubs en in organisatie van de federatie. Daarnaast wordt er eveneens gewerkt op aanvraag en op maat van scholen, sportdiensten, verenigingen, …

Visie Sportievak vzw

In de missie van de federatie blijft de recreatieve sportbeoefening centraal staan, net als het streven naar kwaliteit en professionalisme.

Het blijft onze ultieme ambitie en beleidsuitdaging om iedereen, met name alle Vlamingen actief te laten sporten en het netwerk van Vlaamse recreatieve sportclubs te laten groeien. We richten ons hiervoor op alle leeftijden.

Onder het motto “meer en beter” moet ook de kwaliteitsbewaking en de laagdrempeligheid er blijvend toe bijdragen dat het aanbod en het aantal bereikte sporters kan blijven groeien.
De nodige promotionele inspanningen en acties brengen de deelnemers in contact met diverse sporten en zetten hen aan tot regelmatige sportbeoefening, liefst in één van onze aangesloten clubs. Bij alle doelgroepen en bij alle acties staat de recreatieve sportbeoefening centraal en wordt het verband tussen sport en gezondheid steeds geaccentueerd.

Sportievak als sportfacilitator

Sportievak wil iedere Vlaming een uniek en toegankelijk aanbod van recreatief sporten aanbieden, zowel door ondersteuning en begeleiding van de aangesloten sportclubs als door de organisatie en programmatie van eigen sportactiviteiten (sportdagen, lessenreeksen, sportstages, sportvakanties…). Hierin wil Sportievak steeds de rol opnemen van sportfacilitator.

Hierbij staat toegankelijkheid en een laagdrempelige sportbeoefening aanbieden voor leden en individuele sporters centraal.

De aangesloten sportclubs willen we bedienen met een serviceverlening op maat van iedere sportclub. De clubs zo goed mogelijk en op maat ondersteunen in hun rol van sportorganisator op het veld.

Daarnaast wil Sportievak ook inspelen op trends, vernieuwende projecten lanceren en mogelijke hiaten in het sportlandschap opvullen, dit door de creatie van een uniek aanbod. Het ultieme doel als sportfacilitator is iedere Vlaming aan het sporten te krijgen.

Sportievak als kwaliteitsgarantie

Sportievak wil eveneens verder inzetten op professionalisering, zorgen voor een permanente kwaliteitsbewaking en jaarlijks streven naar kwaliteitsverhoging, zowel in het aanbod in de aangesloten clubs als bij de programmatie van de eigen activiteiten.

We denken hierbij vooral aan:

 • evaluatie en bijsturing op alle niveaus van de werking
 • investeren in gediplomeerde trainers
 • aandacht voor gezond en ethisch sporten

Sport en bewegen moet hierbij steeds centraal staan in het aanbod. We willen de sport steeds op een kwaliteitsvolle manier aanleren door te werken in kleine groepen, met aangepast sportmateriaal en met goede, gekwalificeerde begeleiders.

Sportievak als goede huisvader (voorbeeldfunctie)

Sportievak wil als goede huisvader de sport op een verantwoorde manier aanbieden. Hiertoe worden alle noodzakelijke verplichtingen (vanuit overheid) opgevolgd en geïmplementeerd in de werking. We denken hierbij vooral aan de reglementering van gezond en ethisch sporten en de principes van goed bestuur.
Zo wil de federatie alle reglementeringen van dichtbij opvolgen, opnemen in het huishoudelijk reglement en communiceren naar de aangesloten sportclubs.

Bij de eigen programmatie van activiteiten willen we onze voorbeeldfunctie waarmaken tegenover de aangesloten clubs:

 • een sportfacilitator zijn met aandacht voor toegankelijkheid en laagdrempeligheid
 • kwaliteitsgarantie door goede sportomstandigheden met vervulling van alle randvoorwaarden (infrastructuur, sportmateriaal, begeleiding…)
 • werken met gediplomeerde en gekwalificeerde lesgevers
 • principes van gezond en ethisch sporten hanteren
 • principes van goed bestuur hanteren
Om uw surfervaring te verbeteren maakt Sportievak gebruik van cookies. Meer informatie   OK