Home Sportclubs Aansluiting Ethisch sporten

Onze basisvoorwaarden voor ethisch sporten

Net als bij gezond sporten zijn er een aantal ethische principes en basisvoorwaarden die we willen introduceren in onze sportclubs.

Rekening houdend met deze basisprincipes werden een aantal charters opgemaakt, zowel voor de clubs, de leden, de deelnemers, de lesgevers, de ouders,… Deze instrumenten helpen ons het ethische aspect en het plezier van het samen bewegen en sporten te onderstrepen.
Je vindt de uitgewerkte documenten 'Gedragscode Sportievak-club', Sportievak Charter Fair Play', 'Sportievak Charter Sportclub' en 'Richtlijnen Gezond en Ethisch Sporten' terug in de infotheek.

Stel gedragscodes op voor je club en communiceer deze naar de leden

Als sportclub kun je de gedragscodes van de federatie overnemen of aanpassen aan de eigenheid van je sportclub. Zo kan je als club zelf accenten leggen.

Met deze gedragscodes willen we iedereen die betrokken is bij de werking sensibiliseren en overtuigen van het belang van gezond en ethisch sporten!

Hou rekening met fair play.

Fairplaybeginsel

 • Iedereen moet kunnen sporten in aangepaste oefenvormen met deelnemers van hetzelfde ontwikkelingsniveau. Hiertoe moet de doelgroep (leeftijdsgrenzen, niveau van sportbeoefening, ...) specifiek afgebakend en gecommuniceerd worden. Materiaal, accommodatie, trainingen,… moeten specifiek aangepast zijn aan deze doelgroep.
 • Implementeren van fair gedrag betekent een nultolerantie tegen elke vorm van agressie, racisme of andere zaken in strijd met de fairplayregels. Het fairplaycharter van de federatie dient als richtlijn en leidraad.
 • Naast het competitieve kader moet het recreatieve, vormende en bredere karakter van de sport op een positieve manier in de kijker geplaatst worden.

Besteed aandacht aan inclusie, respect voor diversiteit en solidariteit.

Neem in je gedragscodes zeker op dat je met de sportclub:

 • alle vormen van discriminatie uit de sport wil bannen.
 • alle vormen van racisme uit de sport wil bannen.
 • financieel zwakkere personen de mogelijkheid wil bieden om te sporten.
 • personen met een cultureel-etnisch diverse achtergrond de mogelijkheid wil bieden om te sporten.
 • personen uit doelgroepen de mogelijkheid wil geven om te sporten.
 • bestaande drempels wil minimaliseren (mogelijke drempels: financieel, onbekend met het aanbod, mobiliteit, taal, verblijfsstatuut).
 • elkaars diversiteit zal respecteren, zowel van de leden, trainers, ouders, bestuursleden als anderen.

Hou rekening met de rechten van het kind in de sport.

Waarborg steeds de individuele of persoonlijke integriteit (fysieke, psychische en seksuele), fair play en sociale integriteit (solidariteit, diversiteit en inclusie).

Creëer een omgeving en sfeer waarin de sporter zich fysiek en psychisch integer voelt. Hierbij willen we er voor zorgen dat:

 • alle leden getraind en begeleid worden door competente mensen.
 • trainingen aangepast zijn aan de leeftijd, de mogelijkheden en het individueel ritme van de leden.
 • als er deelgenomen wordt aan een competitie, iedereen zich kan meten met sporters van hetzelfde niveau.
 • alle leden in veilige omstandigheden aan sport kunnen doen.
 • sporters voldoende kunnen rusten.
 • alle leden de kans krijgen om kampioen te worden, of het niet te worden.
 • alle leden waardig worden behandeld.
 • er respect is voor de seksuele integriteit van de leden (zie eveneens grensoverschrijdend gedrag).
 • alle vormen van geweld worden geweerd.

Dit wordt mee opgenomen in de gedragscode van de club.

Respecteer deontologische codes, reglementeringen en principes die Sportievak mee onderschrijft.

De federatie houdt rekening met de volgende richtlijnen en decreten:

 • het decreet van 24 juli 96 houdende vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar.
 • decreet van 13 juli 2007 inzake medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening.
 • de principes en de regels van de democratie.
 • de principes en de regels van het Europees verdrag inzake de rechten van de mens.
 • de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ofwel de general data protection regulation (GDPR) dd 4 mei 2016.

We zien eveneens toe op een correcte toepassing van de bestaande wetgeving:

De deontologische code over gewettigd verblijf, bestrijding van de mensenhandel en de tewerkstelling binnen de sport: een correcte toepassing van de bestaande wetgeving.

Bij overtreding van bovenvermelde reglementeringen zal de werkgroep Gezond en Ethisch Sporten van de federatie een tuchtstraf uitspreken.

Deze sancties zijn afhankelijk van de zwaarte van de overtreding en gaan van het opleggen van een geldboete tot de uitsluiting uit de vereniging.

Sportievak vzw zal op de concrete toepassing van de bestaande wetgeving ivm mensenhandel toezien en alle maatregelen nemen om mensenhandel binnen de sportclubs tegen te gaan.


Vragen hierrond?

Contacteer ons gerust!

Bel 056 26 44 20        Mail clubs@sportievak.be

Om uw surfervaring te verbeteren maakt Sportievak gebruik van cookies. Meer informatie   OK