Home Sportclubs Aansluiting Gezond sporten

Onze basisvoorwaarden voor gezond sporten

Gezond sporten is niet alleen een gedragswijze, maar gaat ook om een denkwijze.

Over de basisvoorwaarden dien je als club standpunten in te nemen en een omgeving te creëren waarin de leden veilig kunnen sporten. Als club dien je steeds bewuste keuzes te maken in functie van gezond sporten. Slaag je er als club in om het gedrag van de trainers, de leden, de ouders, de supporters,… te beïnvloeden, zodat er bewust gekozen wordt voor gezond sporten, dan pas zijn we geslaagd in ons beleid.

Het thema onder de aandacht brengen (informatiedoorstroming) is hierbij van enorm belang, maar kan ook door indirecte kleine acties, waaruit blijkt dat je als club bezig bent met de gezondheid van je leden.

Rekening houdend met deze basisprincipes werden een aantal charters opgemaakt, zowel voor de clubs, de leden, de deelnemers, de lesgevers, de ouders,… Deze instrumenten helpen ons het gezondheidsbevorderend aspect en het plezier van het samen bewegen en sporten te onderstrepen.
Je vindt de uitgewerkte documenten 'Gedragscode Sportievak-clubleden en ouders', 'Gedragscode Sportievak-trainers en bestuursleden', 'Sportievak Charter Sportclub' en 'Richtlijnen Gezond en Ethisch Sporten' terug in de infotheek.

We willen erop toezien dat de sport aangeboden wordt op een gezonde en medisch verantwoorde manier. Hierbij houden we rekening met een aantal principes.

Leeftijdsgrenzen

Voor iedere activiteit (per sportdiscipline) worden er leeftijdsgrenzen bepaald, rekening houdend met doelstelling, niveau,…

Aanbevelingen Sportievak vzw

 • Bepaal steeds leeftijdsgrenzen, dit ifv sporttak, doelgroep,...
  • Communiceer steeds leeftijdsgrenzen en doelgroep.
  • Als jeugdleden deelnemen aan competities, wordt er steeds deelgenomen in competities tegen leeftijdsgenoten.
 • Streef steeds naar een homogene leeftijdsgroepen.

Medisch onderzoek

De verplichting, de frequentie en de inhoud van een preventief sportmedisch onderzoek worden door de club vastgelegd.

Aanbevelingen Sportievak vzw

 • Verplichting medisch onderzoek: Een medische keuring is voor de verzekering niet vereist, maar wordt in het kader van het gezond sporten, ten zeerste aangeraden. Bij twijfel of een sporter al dan niet een medische keuring dient te ondergaan, wordt er doorverwezen naar www.sportkeuring.be.
 • Na een letsel of sportblessure moet alvorens sporthervatting telkens een genezingsattest bezorgd worden aan de verzekeringsmaatschappij.
 • Frequentie van preventief sportmedisch onderzoek: er wordt geadviseerd om een jaarlijks preventief medisch onderzoek op te vragen.
 • Inhoud preventief sportmedisch onderzoek: de inhoud van sportmedische geschiktheid wordt bepaald door de individuele arts, die oordeelt of de betrokkene al dan niet geschikt is om deze sportdiscipline uit te oefenen. Er is geen opgelegde inhoud door de federatie, waardoor dit veelal een preventieve gezondheidscontrole is.

Preventie

Er dienen steeds maatregelen genomen worden ter preventie (voorkomen en bestrijding) van sportletsels en sportspecifieke risico’s.

Aanbevelingen Sportievak vzw

 • Op alle activiteiten moet EHBO voorzien zijn ter behandeling van mogelijke letsels.
 • Bij evenementen wordt er een veiligheidsdraaiboek opgemaakt (ifv activiteiten en noodzakelijkheid).
 • Gebruik van geschikte accommodatie en materiaal.
  • de accommodatie en het gebruikte sportmateriaal dient steeds in overeenstemming te zijn met de doelgroep, sport,…
  • informeer over gepast beschermingsmateriaal. Zo kan je bv snowboarders verplichten om polsbeschermers te dragen.

Kwaliteitsvolle begeleiding

De sporters worden begeleid door competente en bij voorkeur sporttechnisch gediplomeerde lesgevers.

Aanbevelingen Sportievak vzw

 • Streef naar een aangepast opleidingsniveau van trainers en lesgevers zodat de sporters op een aangepaste, verantwoorde wijze begeleid worden. Stimuleer lesgevers/trainers om zich bij te scholen.
 • Indien noodzakelijk schenkt de club ook aandacht aan extra medische, paramedische en psychologische begeleiding van de leden.

Anti-doping

Er is een nultolerantie ifv dopingpraktijken.

Aanbevelingen Sportievak vzw

 • Er moet steeds medewerking verleend worden aan eventuele controles.
 • Inbreuken ivm doping moeten gemeld worden (meldingsplicht) aan de dopingpreventieverantwoordelijke van de federatie en leiden automatisch tot uitsluiting van het lid.
 • Geldende reglementen:
  • Er is een intern tuchtreglement (WADA-conform) inzake dopingpraktijken gepleegd door elitesporters of begeleiders.
  • Sportievak is aangesloten bij het Vlaams Dopingtribunaal ifv opvolging en tuchtstraffen bij vaststelling van dopinggebruik binnen de werking van de federatie en zijn aangesloten sportclubs (disciplinaire commissie).
  • Dopingpraktijken zullen in overleg met het Vlaams Dopingtribunaal afgehandeld worden.

Informatiedoorstroming gezond sporten

Aanbevelingen Sportievak vzw

Informeer hoe sportletsels voorkomen kunnen worden en verspreid relevante informatie over gezond sporten via alle mogelijke kanalen: website, nieuwsbrief,…

Relatieve sportmedische gezondheidscriteria

Elke sportdiscipline heeft zijn specifieke eisen en houdt eigen risico’s in.

Aanbevelingen Sportievak vzw

Hou steeds rekening met de contra-indicaties om een bepaalde sport te beoefenen en maak deze kenbaar.

Bewaring en bevordering van de individuele of persoonlijke integriteit (fysieke, psychische en seksuele), fair play en sociale integriteit (solidariteit, diversiteit en inclusie)

Aanbevelingen Sportievak vzw

 • Sta garant voor een veilige en aangename omgeving, waarin de fysieke integriteit en het psychisch welzijn van de sporters wordt gewaarborgd.
 • Inbreuken dienen gemeld te worden bij het aanspreekpunt integriteit van de federatie (API), waarna gezocht wordt naar doelmatige oplossingen en gepaste maatregelen.
 • Meer info zie ‘grensoverschrijdend gedrag’.
 • Specifieke aandacht voor risicovechtsport. Onder risicovechtsporten wordt verstaan: sporten waarbij bepaalde technieken toegestaan zijn om aan de tegenstander slagen of stoten toe te dienen met de intentie de fysieke en psychische integriteit van de tegenstander te verminderen.

Vragen hierrond?

Contacteer ons gerust!

Bel 056 26 44 20        Mail clubs@sportievak.be

Om uw surfervaring te verbeteren maakt Sportievak gebruik van cookies. Meer informatie   OK