Home Sportclubs Aansluiting Aansluitingsvoorwaarden

Aansluitingsvoorwaarden

Afspraken en verplichtingen voor de aangesloten clubs en leden

Elke club die aansluit bij Sportievak vzw dient te voldoen aan de hierna bepaalde verplichtingen.

Algemene verplichtingen clubs

Administratieve verplichtingen

 • Bij de eerste aansluiting bezorgt de club het aansluitingsformulier met de noodzakelijke clubgegevens, sportgegevens (datum, locatie, tijdstip, duur, sport) en gegevens van de contactpersoon. Ook wijzigingen worden doorgegeven aan de federatie die ze op haar beurt doorgeeft aan de Sportdatabank van Sport Vlaanderen.
 • Sportgegevens: de gegevens (datum, locatie, tijdstip, duur, sport) in verband met de geplande trainingen, competities, sportmanifestaties, enz. worden vooraf doorgegeven aan het secretariaat.
  Wijzigingen worden ook doorgegeven aan de federatie en aan de Sportdatabank van Sport Vlaanderen.
 • Clubreglementen: indien de club over volgende documenten beschikt, dient de club deze aan de federatie te bezorgen (of indien ze online staan de link bezorgen):
  • een intern clubreglement,
  • gedragscodes (gezond sporten, ethisch sporten, fair play,…)
  • een oplijsting met acties ondernomen in het kader van gezond en ethisch sporten
 • Medisch attest: een medische keuring is niet verplicht, maar wordt ten zeerste aangeraden door de federatie.

Financiële verplichtingen

Bij aansluiting is de club verplicht een jaarlijkse clubbijdrage te betalen aan de federatie. Daarnaast wordt er een premie voorzien per lid, afhankelijk van de sportdiscipline die beoefend wordt in de club.
De club verbindt zich er toe bij (her)aansluiting de club- en ledenbijdrage over te maken aan de federatie.

Sportverzekering voor de aangesloten leden

Door de aansluiting van de club bij de federatie is de club verzekerd voor de burgerlijke aansprakelijkheid tijdens alle clubactiviteiten.
Alle doorgegeven leden (ook lesgevers en bestuursleden) van de aangesloten club zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid via onze sportverzekeringspolis bij Arena NV. Deze polis is online te raadplegen (klik hier).

Bij een sportongeval opgelopen tijdens de clubactiviteiten bezorgt de club/het lid een ongevalsaangifte aan de federatie, dit met vermelding van wat er gebeurd is en een luik ingevuld door de behandelende geneesheer.

Reglementeringen, principes, gedragscodes en deontologische codes

Aansluiten bij Sportievak vzw, impliceert dat je als club de reglementeringen, principes en gedragscodes van de federatie onderschrijft.

De federatie veronderstelt dat de aangesloten clubs rekening houden met de volgende richtlijnen en decreten:

 • het decreet van 24 juli 96 houdende vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar.
 • decreet van 13 juli 2007 inzake medisch [en ethisch] verantwoorde sportbeoefening.
 • de principes en de regels van de democratie.
 • de principes en de regels van het Europees verdrag inzake de rechten van de mens.
 • de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ofwel de general data protection regulation (GDPR) dd 4 mei 2016.

De federatie heeft een aantal gedragscodes en charters opgemaakt die je kan personaliseren op maat van je club.

Download de aansluitingsvoorwaarden.

Sportievak aansluitingsvoorwaarden clubs (pdf)